פסקי דין נבחרים

ת.פ. 26686-06-17 | מ"י נ. יואל שם טוב

בית המשפט זיכה זיכוי מלא את הנאשם, מאשמת איומים,לאחר ניהול הוכחו.
בית המשפט לא נתן אמון כלל בגירסת המתלונן, לאחר שהוכח במשפט כי שיקר מספר פעמים בפני ערכאה משפטית אחרת. לעומת זאת, נתן אמון מלא בעדות הנאשם ואשתו.

ת.פ. 1027/05 | מ״י נ. יעקב אביטאן

"סיכומו של דבר, הנני מורה על זיכויו, מחמת הספק, של נאשם מס' 1 מהעבירה המיוחסת לו."

ת.פ. 8410-06-11 | מ״י נ. יעקב לוי

לאחר ניהול הוכחות – זיכה ביהמ"ש המחוזי את הנאשם מהעבירות שהואשם בהן – עבירת שוד וסחר בנשק.

ת.פ. 3102/07 | מ״י נ. מאיר יעקב, משה אחיעם, יוסף אזולאי

לאחר בחינת מכלול הראיות והעדויות, החלטתי לזכות את נאשם 1, מאיר יעקב , מן העבירות שיוחסו לו באישומים 1-14 ו-21-22, ולהרשיעו בעבירה של איומים...

ע.פ. 10645-02-14 | מ״י נ. גל ממן

בית המשפט אישר את החלטת בימ"ש קמא, שביטל כתב אישום שהוגש נגד המשיבות וקיבל את טענת ההגנה מן הצדק,  בקובעו כי אי מתן משקל זהה לתלונות ההדדיות המשיבות והשוטרים, פוגע קשות בתחושת הצדק וההגינות ואין לו מזור אחר מלבד ביטול כתב האישום.

ע.פ 10749-12-15 | מ״י נ. ברוך כהן

מקום בו אין מחלוקת של ממש כי נאשם אינו כשיר דיונית ומהותית לעמוד לדין, בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי, יש להורות על זיכויו ולא על הפסקת ההליכים נגדו, זאת גם בשלב דיוני ראשוני.

ע.פ 3226/98 | מ״י נ. עדה גולן

הנאשמת מואשמת בכתב האישום שלפני בשלושה אישומים בהם 2 עבירות תקיפה, 3 עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות כלפי בן זוג, ועבירת היזק בזדון. אני מזכה את הנאשמת מכל העבירות המיוחסות לה בכתב האישום, ולהלן אפרט ואדון בכל אישום בנפרד.

ע.פ 2448/01 | מ״י נ. ראובן טילו

כאמור, בדיעבד למדנו, ונוכח הנאשם לדעת, כי בעשותו את שעשה דימה מצב דברים שאינו קיים. לפי האמת, הוא לא עמד בפני סכנה כפי שסבר והאמין אז. אלא שהלך-מחשבתו בעת ההיא, היה סביר בנסיבות העניין. שוכנעתי כי האמין בכנות ובתום לב, כי מצב הדברים המדומה, הוא מצב דברים אמיתי. בנסיבות כפי שתוארו, הייתה הטעות במצב הדברים, סבירה. גם אילו נותר ספק בדבר, הרי שדין הוא שהנאשם ייהנה ממנו. גבי דידי, שוכנעתי, כאמור לעיל. 13. סוף דבר: אין להטיל על הנאשם אחריות פלילית. עומד לזכותו הסייג של הגנה עצמית, אף כי הייתה לו טעות במצב הדברים, בעשוֹתוֹ את אשר עשה, בדמוֹתוֹ מצב דברים שאינו קיים. אשר על כן, החלטתי לזכות את הנאשם.

ת.פ. 57336-03-14 | מ״י נ. פאני הלוי

הנאשמת זוכתה מאשמת תקיפה על רקע ויכוח על מקום חנייה.
בית המשפט מצאה סתירות מהותיות בעדות המתלוננת ובעלה ולעומת זאת מצאה כי גירסת הנאשמת היתה עיקבית וכנה – ועל כן נתנה בה אמון מלא.

ת.פ 3525/97 | מ״י נ. סעדיאן

ביהמ"ש זיכה את הנאשם מעבירת איומים, שנאמרו בפני שוטר, אך אותם הפנה כלפי אחיו.
כב' השופט זילברטל בחן מהו הערך המוגן וכן מצא כי לא התקיימו היסודות הנפשיים והפיזיים הנדרשים בעבירת האיום.

ת.פ. 21607-04-11 | מ"י נ. משה דותן קורץ

ביהמ"ש זיכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו: תקיפת קטין הגורמת לחבלה של ממש, תקיפה ואיומים. "בפתח הדברים אני מודיע על זיכוי הנאשם מכל המיוחס לו בכתב אישום זה...

ת.פ. 4756/98 | מ"י נ. שושן

ביהמ"ש זיכה הנאשם מעבירות תקיפה שיוחסו לו כנגד בתו הבגירה ואשתו. לאחר ניהול הוכחות התרשם ביהמ"ש כי תקיפת הבת נופלת בגידרה של הגנה עצמית: "לנוכח גירסת הנאשם וגירסת הבת התומכת בגירסתו, עולה מהקשר הדברים באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי קדמה לתקרית פרובוקציה מצד הבת.

ת.פ. 207/08 | מ"י נ. ליאור בלטי

המקרה של מציאת נשק ואי מסירתו למשטרה, אינו משתבץ באופן מלא לאף אחת מהקטגוריות שנקבעו בעניין אבו מוך. בכל מקרה נראה,  שיש להציב את המקרה במסגרת קבוצת הקטגוריות הפחות חמורה. די בכך שהעונש שיוטל על הנאשם יהיה מאסר 6 חודשים בדרך של עבודות שירות. 

ת.פ. 44722-06-13 | מ"י נ. מאירה כהן

בית המשפט זיכה את הנאשמת מביצוע עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. נפסק, בין השאר, כי הדרך של הגשת כתב אישום נגד הנאשמת במטרה להניאה מלפנות למוקד 100 וביתר שאת נוכח התבטאויות השוטרים כלפיה וההתייחסות המזלזלת לפניותיה, מעוררת שאט נפש וזעזוע עמוק. 

ת.פ. 2735/03 | מ"י נ. פיטצחדזה משה

הנאשמים הואשמו, בין השאר, בעבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי. בית משפט השלום זיכה את הנאשמים ופסק כי: הסעיף של "התנהגות פרועה במקום ציבורי" הוא רחב, ואין בו דרישה של תוצאה או אף חשש לקיומה של תוצאה כלשהי. נוסח זה של הסעיף אינו ברור ועל-כן אינו עונה אחר עקרון החוקיות, לאחר חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו יש לעמוד במשנה תוקף על עקרון זה ולהרשיע בעבירה כזו רק באותם מקרים מובהקים בהם ברור כי מתקיימים יסודות העבירה, וכי להם התכוון המחוקק, מקרים שבהם לנאשם ולאחרים יהיה ברור כי המעשה שנעשה אסור הוא.